YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YÖNETMELİKLER
–– Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Kaideler, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Yönetmeliği
BİLDİRİLER
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 31/01/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-03, 04, 05 ve 06 Sayılı Kararları
YARGI KISMI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2022/87, K: 2022/121 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2022/75, K: 2022/128 Sayılı Kararı
İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bloomberg HT’nin Haberi