Kanuna nazaran, hür bölgelerde, kullanıcıların gereksinimi olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin müsaadesi olmaksızın doğal gaz gereksinimi öteki bir yerden karşılanamayacak ve bu emelle tek başına tesis kurulamayacak.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri, hür bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak yahut yapılmış şebekeyi mülkiyetiyle devralarak Güç Piyasası Düzenleme Konseyi tarafından belirlenen şartlar kapsamında özgür bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek.

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir Yönetimi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi idare konseyi kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek.

Lisanslı depo işletmelerinin lisans mühletleri artırılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Şurası, toplam meblağı brüt taban fiyatın yüzde 50’sini geçmeyen ve zaman aşımı süresinin dolmasına bir yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst sınırı belirleyebilecek.

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ihtiyaçları için kullanılması amacıyla aktarılması için 15 yıl olarak belirlenen süre 25 yıla çıkarıldı.

Kanunla, Ticaret Bakanlığınca lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisansların süresi 3 yıla çıkarılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurulları, genel kurul üyelerinin 5’te 2’sinin noterce tasdik edilmiş imzasıyla düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılacak.

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2012’den evvel, toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarılacak.

Haksız ticari uygulamalara tedbir

Kanuna nazaran, perakende ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ortasındaki ticari alakalarda taraflardan birinin öbür tarafın ticari faaliyetlerini kıymetli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan yahut olağan koşullarda taraf olmayacağı bir ticari bağlantının tarafı olmasına neden olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak pahalandırılacak.

Haksız ticari uygulama olarak belirtilen faaliyetler şöyle belirlendi:

“Kalite standartlarının sağlanması maksadıyla mukavelede yer verilen şartlar hariç olmak üzere, rastgele bir gerçek yahut hukuksal bireyden mal yahut hizmet teminine zorlamak. Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak. Tarım ve besin eserlerinin tedarikinde ticari bağlantının şartlarını, yazılı yahut elektronik ortamda yapılan mukaveleyle belirlememek. Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren yahut açık ve anlaşılır olmayan kararlara kontratta yer vermek. Eser talebini direkt etkileyen rastgele bir hizmet vermediği halde mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı iştirak bedeli ve öbür isimler altında bedel almak yahut verdiği hizmetin çeşidini ve hizmet bedelinin fiyat ya da oranını kontratta belirtmediği halde prim ve bedel almak. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerine yönelik siparişleri, eserin teslim tarihinden evvelki 30 gün içinde iptal etmek. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerinin tesliminden yahut mülkiyetinin periyodundan sonra bozulma ya da zayi olma üzere maliyetleri yansıtmak. Bozulan besinlerde kusuru ispat yükü siparişi iptal eden yahut maliyeti karşı tarafa yansıtana ilişkin olacak.”

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Bozulabilen eserlere ait ödemeler

Kanuna nazaran, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ortasındaki ticari bağlantılardan kaynaklanan ödemelerin, mukavelede öngörülen mühlet içinde yapılması temel olacak.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerine ait ödemelerin müddeti, alacaklının küçük, borçlunun orta yahut büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 30, başka durumlarda 45 günü geçemeyecek.

30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserleri dışında yer alan tarım ve besin eserlerine ait ödemelerin müddeti, alacaklının küçük, borçlunun orta yahut büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 60 günle sınırlanacak. Bu düzenlemede belirtilen müddetler, teslim yahut mülkiyetin bölümü tarihlerinden hangisi evvel ise o tarih temel alınarak hesaplanacak. Ödemenin mühleti içinde yapıldığına ait ispat yükü borçluya ilişkin olacak.

Kelam konusu düzenlemenin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanları

Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarına ait elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım, tamir, güvenlik ve paklık masrafları üzere alışveriş merkezinin aynına ait olmayan sarfiyatlar ile burada fiilen çalışan bordrolu idare işçisinin vazifesiyle ilgili sarfiyatlar ortak masraf olacak. Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden sadece bu masraflar için iştirak hissesi tahsil edilebilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere ortak masraf niteliğine haiz olmayan sarfiyatlar ile belgelendirilmeyen sarfiyatlar için rastgele bir bedel tahsil edilemeyecek.

Ortak kullanım alanlarından elde edilen kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet ve öteki ortak kullanım alanı gelirleri ile ortak masraf iştirak hissesi avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir olacak. Ortak gelirler, ortak masrafların karşılanmasında kullanılacak.

Alışveriş merkezi maliki yahut idaresi, her yıl bir evvelki yıla ait ortak gelir ve masraf raporu hazırlayarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderecek. Raporda, ortak gelir ve sarfiyatların cins ve fiyatları, her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak sarfiyat iştirak hisseleri ile ilgili bakanlıkça gerekli görülen başka bilgilere yer verilecek.

Haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı mahiyette idari para cezası uygulanacak

Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere sarfiyatlar için alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden iştirak hissesi talep edilebilmesine imkan sağlayan ve bu unsurun yayımı tarihinden evvel kurulan mukavele kararları, kontrat müddetince geçerli olacak. Kontrat mühletinin sona ermesinden evvel yahut sonra kontratın yenilenmesi ya da mühletinin uzatılmış sayılması hallerinde ise kelam konusu sarfiyatlar için iştirak hissesi tahsil edilemeyecek.

Kontratlarda idare sarfiyatının alt kalemleri ayrıyeten belirtilmedikçe perakende işletmelerden idare masrafı olarak sadece alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare işçisinin misyonuyla ilgili sarfiyatlar için iştirak hissesi tahsiline gidilebilecek.

Perakende işletmelerce ödenmesi gereken iştirak hisseleri, bu işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranlanmasıyla hesaplanacak.

Dünya Gazetesi’nin Haberi