TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Şurası Karar Tarihi
14/02/2023
Karar Sayısı
12
SPK’nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

   SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 9. HUSUSU YETERİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE AİT İDARE KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 14.02.2023
KARAR SAYISI : 2023/12
Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.14.1. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği”ne (“Tebliğ”) uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.
Şirketimizdeki misyon ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Şirketimizce hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal İdare Bilgi Formu’nu ve SPK’nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Ahenk Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren yıllık Faaliyet Raporu’nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
?Tarafımızca incelendiğini,
?Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
?Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu’nun  işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan değerli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan ötürü sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Hürmetlerimizle,
Muharrem Hilmi Kayhan -Denetim Komitesi Başkanı            
Kamil Ömer Bozer- Kontrol Komitesi Üyesi
Doğan Korkmaz- Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113291

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi