YASAMA KISMI
TBMM KARARI
1356 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Orta Vermesine Dair Karar
YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
–– Harikulâde Hal Kapsamında Kamu Çalışanına Ait Alınan Önlemlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 122)
–– Birtakım Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Takım İhdas Edilmesi ve İhdas Edilen Takımlara Emsal Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 123)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Kontratlı İşçi Konumlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Takımlarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6792)
–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6793)
–– Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6794)
YÖNETMELİKLER
–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Kanununun 17 nci Hususunun Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve Toplumsal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Önlemler ile İlgili 2023/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
BİLDİRİ
–– Kırsal Kalkınma Dayanakları Kapsamında Ferdi Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/11)
YARGI KISMI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 Tarihli ve E: 2022/117, K: 2023/4 Sayılı Kararı
İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bloomberg HT’nin Haberi