Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkı hisselerinin portföy yatırımlarındaki sınırlamalarında değişikliğe gidildi.

Devlet katkı hissesi portföylerinde minimum yüzde 70’i, ilgisine nazaran Bakanlıkça yahut Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir paydaşlığı senetlerinde yahut kira sertifikalarında değerlendirilebilirken bu oran yüzde 50’ye düşürüldü.

Portföyün taban yüzde 10’u, BIST 100 , BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal İdare Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan iştirak endekslerindeki hisselerde değerlendirilebilirken bu oran yüzde 30’a çıkarıldı.

Ayrıca tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde 1’inden fazla yatırım yapılamayacağı sınırlaması da yüzde 5 olarak değiştirildi.

Belirtilen portföy sınırlamalarına en geç 10 gün içerisinde ahenk sağlanmasının zarurî olduğu belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu sözler yer aldı:

“Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yetmişi” ibaresi “ellisi” formunda, birebir fıkranın (c) bendi ile tıpkı unsurun ikinci fıkrası aşağıdaki formda, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “birinden” ibaresi “beşinden” halinde değiştirilmiştir.

“c) Asgari yüzde otuzu;

1) BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda,

2) BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,”

“(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine fon portföyünün yüzde onbeşinden fazla yatırım yapılamaz. Birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen hisselere fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına Ait Temeller Bildirimi (III-52.2)’nin 5 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma hisseleri aracılığıyla yatırım yapılır.”

Bloomberg HT’nin Haberi